Hyppää sisältöön

Riskienhallinta

Raisio on kansainvälinen elintarvikkeisiin ja rehuihin erikoistunut yhtiö. Konsernin liiketoiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset saattavat altistaa yhtiön merkittäville riskeille. Riskienhallinta on Raisiossa osa jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa, jolla pyritään ehkäisemään haitallisia vaikutuksia liiketoimintaan tai taloudelliseen tilaan ja siten yhtiön arvoon. 

Raision riskienhallintapolitiikassa on määritelty riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet ja vastuut. Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa riskit ja turvata Raision liiketoiminnan jatkuvuus, tuotteiden ja toiminnan turvallisuus, henkilöstö ja omaisuus sekä ehkäistä omistaja-arvoon negatiivisesti vaikuttavia tapahtumia. 

Raisio painottaa riskienhallinnassa ennaltaehkäisevää toimintaa

Raisio painottaa riskienhallinnassa ennaltaehkäisevää toimintaa ja pyrkii jatkuvasti kehittämään riskienhallintaa kaikilla sen osa-alueilla. Liiketoimintayksiköt sekä tukifunktiot, kuten rahoitus, vastaavat käytännössä riskien tunnistamisesta ja kartoittamisesta sekä raportoivat riskeistä konsernin johtoryhmälle ja riskienhallintatoiminnolle. Riskienhallintatoiminto puolestaan vastaa riskienhallinnan koordinoinnista, kehittämisestä ja seurannasta konsernitasolla. Sisäisen valvonnan havainnoista ja liiketoiminnan riskeistä raportoidaan hallitukselle osana kuukausittaista taloudellista raportointia.

Raisio-konserniin kohdistuvia merkittäviä riskejä kevään 2016 arvion mukaan

Globaalin taloustilanteen muutos tai geopoliittisten jännitteiden kasvu voivat vaikuttaa Raision toimintaympäristöön monella eri tavalla. Erityisesti Ison-Britannian mahdollinen ero EU:sta, Euroopan pakolaiskriisi ja Venäjän asettamat meijerituotteiden tuontirajoitukset voivat vaikuttaa moninaisesti muiden taloudellisten ja poliittisten muutoksien ohella kilpailutilanteeseen. Raisio arvioi kuitenkin päivittäistavaramarkkinoiden pysyvän suhteellisen vakaina verrattuna muihin toimialoihin ja pyrkii jatkuvasti kehittämään kilpailukykyään kaikilla päämarkkina-alueillaan. 

Kansainvälisenä konsernina Raision toimintaan vaikuttavat eri toiminta-alueiden lakeihin ja säädöksiin ml. verotukseen liittyvät asiat. Ennakoimattomat muutokset sääntelyssä voivat aiheuttaa merkittäviä muutoksia toimintaympäristöön, millä saattaa olla negatiivinen vaikutus Raision kannattavuuteen. Esimerkiksi erilaisten ns. terveyshaittaverojen kohdistuminen Raision tuotteisiin ja sen käyttämiin raaka-aineisiin saattavat vaikuttaa tuotteiden hintaan, kysyntään ja myös tarjontaan. Raisio seuraa aktiivisesti sääntelyyn liittyvää keskustelua, tiedottamista ja hankkeita sekä pyrkii huomioimaan niistä toimintaansa vaikuttavat muutokset.

Valuuttakurssien muutokset saattavat vaikuttaa merkittävästi Raision liikevaihtoon ja -tulokseen suoraan ja välillisesti, sillä huomattava osa niin konsernin liikevaihdosta kuin tuloksesta kertyy muussa valuutassa kuin euroina. Raision valuuttakurssiriskit muodostuvat pääosin vieraan valuutan rahavirroista ja ulkomaisten konserniyhtiöiden taseen ja tuloslaskelman muuttamisesta euroiksi. Raision keskitetty rahoitusfunktio vastaa valuuttakurssiriskien hallinnasta konsernin riskienhallintapolitiikan mukaisesti. 

Raision rahoitusfunktio vastaa myös muista rahoitukseen liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta. Rahoitusriskejä ja niiden hallintaa kuvataan seikkaperäisesti tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Raisio käyttää toiminnassaan useita maatalouspohjaisia raaka-aineita, jolloin niiden saatavuudessa, laadussa tai hinnassa tapahtuvat muutokset altistavat Raision merkittäville riskeille. Raisio pyrkii suojautumaan raaka-aineiden hinta- ja saatavuusmuutoksilta erilaisilla sopimuksilla, johdannaisilla sekä aktiivisesti kehittämällä tuotantoprosesseja siten, että raaka-aineita voidaan muokata ja käyttää tehokkaammin tuotantoprosessissa. 

Elintarvike- ja rehuliiketoiminnassa tuotteiden laatu on ensisijaisen tärkeää. Virheellisten tuotteiden tai toimitusvaikeuksien vaikutukset Raision asiakassuhteisiin, maineeseen ja kannattavuuteen voivat olla merkittäviä. Eri raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja tuotannossa tarvittavan kaluston laadun takaamiseksi Raisio pyrkii hallitsemaan tuotteiden laaturiskiä kouluttamalla aktiivisesti henkilöstöään ja toimimalla tiukan laadunvarmistusprosessin mukaisesti.  

Elintarviketeollisuuden kansainvälistyessä kilpailu ja kustannuspaineet ovat kasvaneet selvästi. Lisäksi markkinoille on lanseerattu yhä enemmän vähittäiskauppojen omia edullisia tuotemerkkejä. Ison-Britannian vähittäiskauppaketjut ovat voimakkaasti karsineet tuotelistauksiaan, minkä johdosta kilpailu hyllytilasta on kiristynyt. Raisio pyrkii vastaamaan kilpailuun tehostamalla omaa toimintaansa sekä panostamalla brändeihin ja innovaatioihin.

Raision liiketoimintaan liittyy vahvasti tietotekniikan ja tietojärjestelmien käyttö. Mahdollisia riskejä tietoteknisille sovelluksille ovat muun muassa tietoturvaloukkaukset, väärinkäytökset, haittaohjelmistot ja virukset sekä järjestelmien toimintahäiriöt. Edellä mainitut riskit voivat toteutuessaan aiheuttaa eri järjestelmien vajaatoimintaa ja häiritä Raision toimintavarmuutta, kannattavuutta ja taloudellista suorituskykyä. Tietoteknisten riskien realisoitumista pyritään minimoimaan konsernin henkilöstön kouluttamisella ja aktiivisella tiedottamisella mahdollisista riskeistä ja uhkista. Järjestelmätasolla riskejä vähennetään jatkuvalla valvonnalla, ennaltaehkäisevällä huolto- ja ylläpitotoiminnalla sekä kumppaniverkostolta hankittavan tietotaidon avulla. Tietoturva-asioissa Raisio pyrkii noudattamaan jatkuvan parantamisen periaatteita.

Tässä mainittujen riskien ja niiden hallitsemisen lisäksi Raisioon saattaa kohdistua myös muita riskejä.