Hyppää sisältöön

Tavoitteellinen vastuullisuusohjelma

Raision vastuullisuusohjelma vuosille 2016 - 2018 hyväksyttiin konsernin johtoryhmässä lokakuussa 2015. Raisio on tehnyt pitkään yritysvastuutyötä olennaisten teemojen parissa. Koska yhtiö on kasvanut ja kansainvälistynyt viime vuosina merkittävästi, vastuullisuuteen liittyvät kysymykset ovat muuttuneet entistä monimuotoisemmiksi. Erilaisilla markkinoilla ja erilaisissa liiketoimintamalleissa painottuvat erityyppiset vastuullisuusteemat. Raision vastuullisuusohjelmaan koottiin konsernille tärkeimmät tavoitteet.

Nyt pitkäjänteinen työ koottiin ohjelmamuotoon, jolloin myös tavoitteita ja mittareita tarkennettiin. Vastuullisuusohjelma on Raision vastuullisuustyön käytännön työkalu: se asettaa tavoitteet ja mittarit olennaisille vastuullisuusteemoille. Kaikki liiketoiminnot osallistuivat aktiivisesti vastuullisuusohjelman laadintaan ja ovat sitoutuneet sen toteuttamiseen. 

Vastuullisuusohjelman toteutus alkaa vuonna 2016, mutta jo tässä yritysvastuuraportissa kerromme lähtötilanteesta ja tavoitteiden eteen tehdystä työstä.

Vastuullisuusohjelma

Ohjelma rakentuu kolmen Raisiolle ja sen sidosryhmille olennaisen teeman ympärille:

  • Kestävä ruokaketju
    • Raaka-ainehankintaan liittyy eettisiä ja ympäristöllisiä näkökohtia, joiden hallinta on Raisiolle olennaista. Lisäksi Raisio tavoittelee oman tuotannon ympäristövaikutusten pienentämistä.
  • Terveellisempi ruoka 
    • Terveellisempien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen on Raision strategian ytimessä ja kuluttajille merkityksellistä. Tuoteturvallisuuden suhteen Raisio ei tee kompromisseja.
  • Työturvallisuus ja -hyvinvointi
    • Henkilöstön turvallisuus ja hyvinvointi ovat Raision toiminnalle ensiarvoisen tärkeitä, jotta pystytään takaamaan tuotteiden laatu, prosessien toimintavarmuus ja uudet innovaatiot.

Raision liiketoiminnoissa on tunnistettu muitakin vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä, joiden eteen Raisio tekee aktiivista työtä. Vastuullisuusohjelmaan on koottu koko konsernin kannalta oleelliset vastuullisuusteemat, joihin Raisio keskittyy vuosina 2016 - 2018.

Vastuullisuusohjelman laatiminen

Työ vastuullisuusohjelman laatimiseksi aloitettiin keväällä 2015. Siitä tehtiin Raision liiketoimintastrategiaa tukeva sekä olennaisiin vastuullisuuskysymyksiin keskittyvä, konkreettinen ja selkeä.

Raision arvoketjun keskeisiä osia ovat raaka-aineiden vastuulliseen hankintaan, innovaatioihin ja tuotekehitykseen, terveellisyyteen ja työturvallisuuteen liittyvät asiat. Koska nämä teemat korostuivat myös Raision olennaisuusarviossa, ne määriteltiin vastuullisuusohjelman kantaviksi teemoiksi. Vastuullisuusohjelman tavoitteet tukevat Raision liiketoimintastrategian toteutumista. 

Raision vastuullisuustyöryhmä työsti ohjelmaa tiiviissä yhteistyössä liiketoimintojen kanssa. Saadun tiedon pohjalta laadittiin ehdotus koko konsernin ja tärkeimpien sidosryhmien kannalta olennaisten teemojen edistämisestä.

Raisiolla on toimintaa monessa eri maassa ja useilla toimialoilla. Siksi olennaiset vastuullisuusteemat vaihtelevat liiketoiminnoittain. Konsernitason vastuullisuusohjelmaan määriteltiin kolme teemaa, jotka ovat kaikille liiketoiminnoille olennaisia. Näiden teemojen edistämiseksi määriteltiin konkreettiset tavoitteet ja mittarit, joilla asioiden etenemistä seurataan. Osa tavoitteista koskee vain tiettyjä liiketoimintoja.