Hyppää sisältöön

Raision ympäristövaikutukset

Raaka-aineet ja materiaalitehokkuus

Raision tuotteiden raaka-aineet ovat uusiutuvia. Yhtiön tavoitteena on raaka-aineiden materiaalitehokas käyttö. Suomessa tuotantolaitosten raaka-aineiden käyttö väheni lähes 20 prosentilla vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014. Merkittävin tähän vaikuttava tekijä oli sian- ja siipikarjan rehujen valmistuksen lopettaminen loppuvuonna 2014. Raision tuotantolaitosten välillä tapahtuu materiaalisiirtoja, jotka aiheuttavat raportoinnissa raaka-aine- ja tuotantomäärien kertaantumista. Veden käyttö tuotteisiin ei sisälly raaka-ainemääriin. 

Hyödynnettävän jätteen osuus kokonaisjätemäärästä oli koko konsernin osalta yli 70 prosenttia, Suomen toimintojen osalta yli 90 prosenttia.  Rehuksi menevän ruokajätteen määrä oli koko jätemäärästä yli 50 prosenttia.

Raportoinnin laajuus: raaka-ainekäytön osalta vuosilta 2013 ja 2014 raportoidaan Suomen tuotantolaitokset, vuodelta 2015 koko konsernin jatkuvat liiketoiminnot. Kaatopaikkajätteet raportoidaan koko konsernin jatkuvista liiketoiminnoista. 

Vesi

Veden käyttö on Raisiolle tärkeä ympäristötekijä, sillä vettä käytetään tuotantoprosesseissa ja jäähdytyksissä. Vettä käytetään säästeliäästi ja käyttökelpoiset vedet kierrätetään. Suodatusratkaisulla saadaan tehostettua esimerkiksi jäähdytysvesien kierrätystä. 

Raisio on vähentänyt veden kokonaiskulutusta. Suomen rehutehtailla ja Isossa-Britanniassa toteutetuista keskittämis- ja tehostamistoimista aiheutui kuitenkin veden kulutuksen kasvua tuotettua tuotetonnia kohden. 

Raportoinnin laajuus: koko konsernin jatkuvat liiketoiminnot 

Energia

Raisio-konsernissa energian kokonaiskulutus laski 6 prosenttia vuonna 2015. Raision energiahuolto perustuu pääosin ostoenergiaan. 

Raportoinnin laajuus: koko konsernin jatkuvat liiketoiminnot

Energian tuotannon päästöt

Raisio raportoi omasta energian tuotannosta Suomessa aiheutuvat välittömät kasvihuonekaasupäästöt CO2e-arvoina. Ostoenergian tuotannon CO2e-arvot on raportoitu energiantoimittajien ilmoittamien määrien mukaisesti. Hiilidioksidiekvivalentilla (CO2e) kuvataan kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta.

Raision Suomessa ostama sähköenergia on ympäristömerkittyä ja sen tuottamisesta ei aiheudu kasvihuonepäästöjä. Suomeen hankittu sähkö vastaa 60 prosenttia konsernin sähkönkäytöstä. Suomessa Raisiolla on kaksi voimalaitosta, toinen Raisiossa ja toinen Kouvolassa. Molemmat laitokset kuuluvat päästökaupan piiriin.

Raportoinnin laajuus: Suomen tuotantolaitokset