Hyppää sisältöön

Ympäristövastuu

Hyviä tuloksia ympäristövastuussa

Raision liiketoiminta perustuu kestävään tapaan toimia. Ympäristövastuun painopistealueet ovat energiankulutuksen vähentäminen ja materiaalitehokkuuden parantaminen.

Raisio raportoi omasta tuotannostaan syntyvät ympäristövaikutukset. Konsernin toiminnasta aiheutuu ympäristövaikutuksia koko tuotteiden elinkaaren ajalta.

Raisiolla on kaksitoista tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Suomessa, Isossa-Britanniassa ja Tšekissä. Konserni hakee jatkuvasti uusia keinoja ja kehittää prosessejaan, jotta tuotanto olisi ympäristöystävällisempää. Koko elinkaaren ajalta Raision tuotteiden merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät uusiutuvien raaka-aineiden alkutuotannossa, johon yhtiö vaikuttaa kehittämällä vastuullisen hankinnan periaatteitaan

Raision vastuullisuusohjelman myötä yhtiö tehostaa ympäristövaikutusten seurantaa ja raportointia kaikkien tuotantotoimintojensa osalta. 

Raision tuotantolaitokset eivät sijaitse suojelluilla tai korkean biodiversiteettiarvon alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. 

Keskeistä vuonna 2015

 • Koko konsernin kannalta olennaisimmiksi ympäristömittareiksi valittiin energiankulutus, materiaalitehokkuus ja pakkausten kierrätettävyys. Niissä kehittymisen vaihtoehtoja selvitetään ja niille asetetaan numeeriset tavoitteet vuonna 2016. Aiemmin ympäristötavoitteet ovat kattaneet vain Suomen tuotantotoiminnot, mutta Raision viime vuosien voimakkaan laajentumisen myötä tavoitteellinen ympäristötyö yhtenäistetään koko konsernissa. 
 • Raisio on ollut mukana Suomen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa vuodesta 2009.  Sopimuksen mukaan energian käyttö kotimaassa tulisi vähentyä yhdeksällä prosentilla vuoteen 2016 mennessä vuoden 2005 tasosta. Raisio on edistynyt hyvin tavoitteessaan ja hankkeesta saatuja kokemuksia hyödynnetään koko konsernissa.
 • Vuoden 2014 yritysvastuuraporttiin verrattuna ympäristöluvuista puuttuu Puolan pastaliiketoiminta, josta luovuttiin vuonna 2015. Lisäksi Suomen rehutehtailla ja Isossa-Britanniassa keskitettiin ja tehostettiin toimintaa, mikä heijastuu vuoden 2015 raportoituihin lukuihin.

Tulokset 2015

 • Raisio investoi muun muassa prosessi- ja työturvallisuuden parantamiseen, energiatehokkuuden parantamiseen, jätekäsittelyn tehostamiseen sekä jätevesien puhdistukseen. 
 • Konsernin energiankulutus laski kuusi prosenttia. Säästöjä saatiin muun muassa lämmön talteenottoa parantamalla. 
 • Yhtiön kaatopaikkajätteen määrä pieneni 22 prosenttia.
 • Konsernin tuottaman jäteveden määrä väheni 9 prosenttia.
 • Säädösten ja määräysten mukainen toiminta on Raisiolle tärkeää. Konsernin toimipisteissä ei ollut merkittäviä ympäristövahinkoja eikä konserni saanut sakkoja tai sanktioita ympäristölainsäädännön rikkomuksista vuonna 2015. 
 • Tuotannon hävikkiä pienennettiin Suomen tuotantolaitoksilla prosessitehokkuutta kehittämällä, Tšekin makeistehtailla suurentamalla eräkokoja ja Ison-Britannian makeistehtailla ilmanvaihtoa parantamalla. 
 • Kaikki Raision tuotepakkaukset on tehty kierrätettävästä materiaalista lukuun ottamatta joitain makeisten kääreitä.
 • Raportointikauden jälkeen tammikuussa 2016 yhtiö päätti oman bioenergialaitoksen rakentamisesta Raisioon. Laitos otetaan käyttöön keväällä 2017 ja korvaa hiilipohjaisen teollisuushöyryn hankinnan, joten Raision tuotantolaitosten hiilijalanjälki pienenee merkittävästi. 

Tavoitteet 2016 - 2018

 • Vuonna 2016 laadimme koko konsernin osalta energiansäästösuunnitelman ja asetamme tavoitteet vuodeksi 2018. 
 • Teemme energia-auditointeja kaikissa tuotantolaitoksissa vähintään joka toinen vuosi.
 • Analysoimme materiaalitehokkuutta raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten osalta. Laadimme suunnitelman hävikin vähentämiseksi ja asetamme tavoitteet vuodeksi 2018.
 • Teemme kaikista tuotepakkauksistamme kierrätettäviä. 
 • Jatkamme ympäristöä ja asiakkaitamme hyödyttävien innovaatioiden kehittämistä ja kaupallistamista.